De regering in Oostenrijk heeft tijdens de verkiezingen in 2017 een “Steuerreform” beloofd die tot een grote lastenverlichting van werknemers en bedrijven moet gaan leiden. Op 1 mei 2019 was het dan zover en is het wetsvoorstel gepresenteerd. Kern van het voorstel is een verlaging van de belastingtarieven. Goed nieuws dus! We moeten er wel nog even op wachten, want de (gefaseerde) verlaging start pas in 2021.

Blijft het daar dan bij? Nee, gelukkig is er meer. Ook in andere maatregelen wordt lastenverlichting en bovendien vereenvoudiging nagestreefd. Hierna de hoofdlijnen.

Omzetbelasting

Kleine ondernemersregeling

De omzetgrens voor ontheffing van de omzetbelastingplicht wordt vanaf 2020 verhoogd. Hij stijgt van € 30.000 netto omzet per jaar naar € 35.000. Dit betekent dat je als ondernemer eerder de mogelijkheid hebt om buiten de omzetbelasting te blijven.

Tariefsverlaging boeken

Vanaf 2020 gaat het verlaagde 10% tarief gelden voor electronische boeken.

Inkomstenbelasting

Kleine ondernemersregeling

Vanaf 2020 wordt het voor sommige ondernemers mogelijk om voor de bedrijfskosten een forfait toe te passen. Je trekt dan geen werkelijke kosten meer af. Hiervan kun je gebruik maken als jouw omzet de grens van € 35.000 niet overschrijdt. De regeling gaat gelden voor ondernemers (gewerbliche Einkünfte) en vrije beroepsbeoefenaren (selbständiger Arbeit). Het is niet mogelijk bij inkomsten uit verhuur (Vermietung und Verpachtung).

Het is niet relevant of de kleine ondernemersregeling voor de omzetbelasting daadwerkelijk wordt toegepast. Het kan dus zo zijn dat je voor de omzetbelasting wel kiest voor belastingplicht en voor de inkomstenbelasting toch de winst berekend op basis van het forfait.

De hoogte van het forfait is bepaald op 35% voor dienstverleners en voor de overige ondernemers op 60%. De activiteiten die als dienstverlening gaan kwalificeren worden nog aangewezen in een Verordening. Onder voorwaarden is het ook voor samenwerkingsverbanden (personengesellschaften) mogelijk om gebruik te maken van het forfait.

Wat maakt dit interessant? De eenvoud. Er hoeft geen voorraadregistratie (Wareneingangsbuch) te worden bijgehouden en geen activastaat (Anlagenkartei). De winst wordt enkel afgeleid van de behaalde omzet die wordt bepaald op basis van het kasstelsel.

Tariefsverlaging

In 2021 start de verlaging van het belastingtarief. Net zoals in Nederland is het belastingtarief een progressief tarief (oplopend naar mate het inkomen stijgt). Oostenrijk kent op dit moment 6 schijven. De laagste is 25% en de hoogste 55%. De laagste wordt in 2021 verminderd tot 20%. In 2022 wordt het 35%-tarief verminderd tot 30% en het 42% tot 40%.

Arbeidskostenforfait (Werbungskosten)

Vanaf 2022 heeft elke werknemer recht op een verhoging van het arbeidskostenforfait van € 132,- naar € 300,-. Doelstelling is het beperken van het aantal te verwerken aangiftes inkomstenbelasting.

Kleine investeringen

Kleine investeringen mag je direct ten laste van de winst brengen. Als klein geldt op dit moment een investering van maximaal € 400,-. Dit bedrag wordt in 2020 verhoogd tot € 800,- en in 2021 tot € 1.000,-. Voordeel is dus dat je de kosten sneller in aftrek mag brengen en niet over een aantal jaren hoeft te spreiden.

Verhoging Gewinnfreibetrag

Het Gewinnfreibetrag in Oostenrijk is eigenlijk een kruising tussen de Nederlandse investeringsaftrek, MKB-winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek. Tot een winst van € 30.000 heb je als ondernemer recht op een extra aftrek van 13%. Daarboven moet de winst gedekt zijn door investeringen. Vanaf 2022 wordt het dekkingsvrije bedrag van € 30.000 echter verhoogd tot € 100.000.

Belastingvrije werknemersparticipaties

Als ondernemer krijg je de mogelijkheid om maximaal 10% van je winst belastingvrij uit te keren aan je werknemers. Per werknemer wordt dit begrenst op maximaal € 3.000 per jaar. Deze regeling is ook interessant voor start-ups.

Vennootschapsbelasting

Tariefsverlaging

In de vennootschapsbelasting wordt het tarief verlaagd. Op dit moment is het tarief 25%. In 2022 daalt dit naar 23% en vanaf 2023 bedraagt dit nog 21%.

Tot slot

Zoals de Minister van Financiën het zelf omschrijft: deze Reform is geen “BigBang”. Nee, het fiscale systeem blijft zoals het is en gaat niet op de schop. Dit in tegenstelling tot datgene wat Nederland b.v. in 2001 bij de invoering van de Wet Inkomstenbelasting 2001 heeft gedaan. Was een grotere wijziging verwacht? Ja, toch wel. Er wordt al langer gewerkt aan een “echte” Steuerreform, maar dit blijkt voor nu nog een stap te ver.

Gaan we er op vooruit? Jawel, zowel ondernemers als werknemers profiteren van de tariefsverlagingen. En hoe wordt dit gefinancierd? In ieder geval deels door invoering van een nieuwe belasting, de Digitax.